Υπηρεσίες

  H RMR παρέχει στις εγκαταστάσεις της, τις παρακάτω εξειδικευμένες υπηρεσίες :

  • Υπηρεσία συσκευασίας των προς διακίνηση με κάθε μέσο μεταφοράς όλων των  τύπων, κλάσης και βαθμού κινδύνου επικίνδυνα υλικά  (υγρά και στερεά) για λογαριασμό τρίτων,  παρέχοντας ταυτόχρονα τεκμηρίωση όλα τα απαιτούμενα από τις διεθείς ρυθμίσεις μέσα και υλικά συσκευασίας  (Dangerous Goods limitations, classification, identification, packing, marking &  labeling  service)
  • Ανασυσκευασία σε προβλεπόμενες μικρής περιεκτικότητας πιστοποιημένες συσκευασίες (repacking & self life control)  των χημικών αναλωσίμων υλικών που απαιτούνται στη συντήρηση των αεροπορικών και ναυτιλιακών Μέσων και διάθεση των παραπάνω.

  Διαχειρίζεται και υλοποιεί παραγγελίες συνεργατών της παραγωγών και διανομέων επικίνδυνων εμπορευμάτων και επικίνδυνων χημικών αναλωσίμων (common and military  specs chemical consumables) για λογαριασμό τους (3rd Party Logistics). 

  Παραλαμβάνει στα εξειδικευμένα εργαστήρια των εγκαταστάσεών της, μεγάλες συσκευασίες των προϊόντων τους και μετά από κατάλληλη διαχείριση, εναποθήκευση και ανασυσκευασία σε μικρότερης χωρητικότητας πιστοποιημένες  συσκευασίες, τα διανέμει  προς τους τελικούς αποδέκτες στο συντομότερο χρονικό διάστημα με τον ασφαλέστερο και οικονομικότερο τρόπο, ακολουθώντας πλήρως  τις οδηγίες συσκευασίας των διεθνών ρυθμίσεων διακίνησης των επικίνδυνων εμπορευμάτων  (IATA,IMDG,ADR & RID)  καθώς και τις συνθήκες συντήρησής τους όσον αφορά  τα ευαίσθητα και ευπαθή υλικά.