Υπηρεσίες

  H RMR παρέχει τις παρακάτω εξειδικευμένες υπηρεσίες :

  • Υπηρεσία συσκευασίας των προς διακίνηση με κάθε μέσο μεταφοράς όλων των  τύπων, κλάσης και βαθμού κινδύνου επικίνδυνα υλικά  (υγρά και στερεά) για λογαριασμό τρίτων,  παρέχοντας ταυτόχρονα τεκμηρίωση, όλα τα απαιτούμενα από τις διεθείς ρυθμίσεις μέσα και υλικά συσκευασίας  (Dangerous Goods limitations, classification, identification, packing, marking &  labeling  service)
  • Ανασυσκευασία σε προβλεπόμενες μικρής περιεκτικότητας πιστοποιημένες συσκευασίες (repacking & self life control)  των χημικών αναλωσίμων υλικών που απαιτούνται στη συντήρηση των αεροπορικών και ναυτιλιακών Μέσων και διάθεση των παραπάνω.

 Διαχειρίζεται και υλοποιεί παραγγελίες συνεργατών της παραγωγών και διανομέων επικίνδυνων εμπορευμάτων και επικίνδυνων χημικών αναλωσίμων (common and military  specs chemical consumables) για λογαριασμό τους (3rd Party Logistics). 

 Παραλαμβάνει στα εξειδικευμένα εργαστήρια των εγκαταστάσεών της, μεγάλες συσκευασίες των προϊόντων τους και μετά από κατάλληλη διαχείριση, εναποθήκευση και ανασυσκευασία σε μικρότερης χωρητικότητας πιστοποιημένες  συσκευασίες, τα διανέμει  προς τους τελικούς αποδέκτες στο συντομότερο χρονικό διάστημα με τον ασφαλέστερο και οικονομικότερο τρόπο, ακολουθώντας πλήρως  τις οδηγίες συσκευασίας των διεθνών ρυθμίσεων διακίνησης των επικίνδυνων εμπορευμάτων  (IATA,IMDG,ADR & RID)  καθώς και τις συνθήκες συντήρησής τους όσον αφορά  τα ευαίσθητα και ευπαθή υλικά. 

 Η RMR προσφέρει μια ολοκληρωμένη υποστήριξη συσκευασίας, ευπαθών, ευαίσθητων και υψηλής αξίας εμπορευμάτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων)  στρατιωτικών και ΟΕΜ προδιαγραφών, που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και προσοχής κατά τη διαδικασία διαχείρισής τους, από άποψη ευαισθησίας, κινδύνου ή αξίας. Μια ειδική υπηρεσία που προσφέρεται τόσο στις δικές της εγκαταστάσεις όσο και στις εγκαταστάσεις των πελατών που χρησιμοποιούν για λογαριασμό τους ή διαχειρίζονται για λογαριασμό τρίτων τέτοια εμπορεύματα (αποθηκεύοντας η διανέμοντας αυτά) υπηρεσίες 3PL:

  • Παραλαμβάνει, αναγνωρίζει και επιθεωρεί γιια τη ποιοτική και ποσοτική τους κατάσταση τα εμπορεύματα που πρόκειται να συσκευαστούν.
  • Κατανέμει τα υλικά ως προς τις φυσικές και χημικές τους ιδιότητες και τα ταξινομεί με βάση τους κινδύνους και την ευαισθησία τους σε έξι κλάσεις (GK1, GK2, GK3, GK4, GK5 & GK6) συσκευασίας
  • Συσκευάζει σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ιδιότητες και ιδιαιτερότητες ακολουθώντας πλήρως τους εγκεκριμένους κανονισμούς
  • Παρέχει προβλεπόμενη σήμανση και επισήμανση επί των συσκευασιών
  • Συμπληρώνει τα προβλεπόμενα από τις διεθνείς ρυθμίσεις, κατά περίπτωση έγγραφα.

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης παρέχεται ειδική "υπηρεσία ταχείας εξυπηρέτησης", η οποία επιτρέπει να γίνει το υλικό σας κατάλληλο για την αποστολή μέσα σε λίγες ώρες