Κανονισμοί συμμόρφωσης

Tα προϊόντα που διαθέτει η εταιρεία μας RMR υπόκεινται στις παρακάτω απαιτήσεις και προδιαγραφές:

 • UN Requirements for the Construction and Testing of Packaging, Intermediate Bulk Containers (IBCs), Large Packaging, Portable Tanks, Multiple-Element Gas Container (MEGCs) and Bulk Containers.

 • UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (Model Regulations) of chemicals presenting physical hazards according to the Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals (GHS)

 • IATA Dangerous Goods Regulations (IATA/DGR)

 • European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)

 • International Regulations Concerning the Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID)

 • International Maritime Organization (IMO) - International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code and UN Manual of Tests and Criteria

 • International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO)

 • Infectious Substances International Civil Aviation Organization Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (ICAO)

 • Transport of Lithium Metal and Lithium Ion Batteries IATA

 • The Hazardous Materials Regulations (49 CFR)

 • Leak proof testing of UN approved packaging & IBCs

 • European Waste Catalogue (EWC)

 • EC-directive-regulated (CE)